Neomectin

Category:

Description

NEOMECTIN

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 mL rastvora za  injekciju  sadrži

Aktivna supstanca:

Ivermektin                             10 mg

Pomoćne supstance:

Benzilalkohol                       15 mg

Ostale pomoćne supstance: propilenglikol

Indikacije: Lečenje i kontrola parazitskih infekcija goveda, ovaca i svinja, prouzrokovanih adultnim i larvenim oblicima endo i ektoparazita osetljivih na ivermektin:

Goveda:
Gastrointestinalne nematode: odrasli i L4 stadijumi Ostertagia ostertagi, Ostertagia lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora,
Cooperia punctata, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum i odrasli oblici Strongyloides papillosus, Nematodirus helvetianus, Nematodirus spathiger i Trichuris spp.
Plućne nematode: Dictyocaulus viviparus (odrasli i L4 oblici);
Parazit oka: Thelazia spp.;
Štrkljevi: Hypoderma bovis i H. lineatum;
Šugarci: Psoroptes bovis i Sarcoptes scabiei var.bovis;
Vaši: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus.

Ovce:
Gastrointestinalne nematode: adultni i larveni oblici Ostertagia circumcinta, Haemonchus contortus, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia curticei, Oesophagostonum columbianum, Nematodirus filicollis; adultni oblici Trichostrongylus axei, Oesophagostomum venulosum, Chabertia ovina, Trichuris vitrinus, Trichuris ovis;
Plućne nematode: Dyctiocaulus filaria (adultni i L4 oblici), Protostrongylus rufescens (adultni
oblici);
Šugarci: Psoroptes ovis;
Štrkljevi: Oestrus ovis (svi larveni stadijumi).

Svinje:
Gastrointestinalne nematode: odrasli i L4 stadijumi Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp. kao i odrasli i somatski larveni stadijumi Strongyoides ransomi;
Plućne nematode: Metastrongylus spp. (adultni oblici);
Vaši: Haematopinus suis;
Šugarci: Sarcoptes scabiei var. suis.

Kontraindikacije:Lek se ne sme davati intravenski ili intramuskularno.
Ne daje životinjskim vrstama za koje nije indikovan jer može izazvati ozbiljne neželjene reakcije, pa čak i uginuća.
Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na ivermektin ili bilo koju drugu komponentu u sastavu leka.
Ne daje se bolesnim i kahektičnim životinjama.
Ne daje se kravama i ovcama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi, kao ni 60 dana pre teljenja i jagnjenja.

Neželjena dejstva:Na mestu primene leka može doći do pojave prolaznog otoka i bola.
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Goveda, ovce, svinje.

Doziranje i način primene:Za subkutanu upotrebu.
Lek se daje jednokratno (osim za psoroptes šugu ovaca i telad prema dole navedenim preporukama), u dozi koja za goveda i ovce iznosi 0,2 mg (200 mcg) ivermektina/kg t.m., a za svinje 0,3mg (300 mcg) ivermektina/kg t.m.

Lek Neomectin se primenjuje u sledećoj dozi (količini):

Goveda: 1 mL/50 kg t.m.
Ovce: 0,5 mL/25 kg t.m.
Svinje: 1 mL/33 kg t.m.

Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinja.
Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.
Kod tretiranja prasadi i jagnjadi telesne mase ispod 16 kg, treba posebno obratiti pažnju na precizno doziranje. Poželjno je koristiti špriceve manjeg volumena sa podeocima od 0,1 mL. Kod prasadi telesne mase ispod 16 kg daje se 0,1 mL leka/3 kg t.m., odnosno kod jagnjadi 0,1mL leka/5 kg t.m.
Govedima ne davati više od 10 mL leka po jednom injekcionom mestu.
U cilju postizanja najoptimalnije zaštite, preporučuje se da se telad koja je u sistemu slobodnog napasanja u prvoj pašnoj sezoni tretira ovim preparatom 3, 8 i 13 nedelja po izlasku na pašu. Na ovaj način se životinje mogu zaštititi od parazitskog gastroenteritisa i bolesti uzrokovanih plućnim nematodama tokom cele sezone ispaše, pod uslovom da su u slobodnom napasanju, da je sva telad uključena u program i da se netretirane jedinke ne uvode na pašnjak. Tretirane jedinke treba pratiti u skladu sa principima dobre uzgojne prakse.
Za efikasnu kontrolu psoroptes šuge ovaca (lečenje kliničkih simptoma i eliminacija šugaraca), potrebno je dvokratno tretiranje u intervalu od 7 dana. 

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinja.
Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.
Kod tretiranja prasadi i jagnjadi telesne mase ispod 16 kg, treba posebno obratiti pažnju na precizno doziranje. Poželjno je koristiti špriceve manjeg volumena sa podeocima od 0,1 mL. Kod prasadi telesne mase ispod 16 kg daje se 0,1 mL leka/3 kg t.m., odnosno kod jagnjadi 0,1mL leka/5 kg t.m.
Govedima ne davati više od 10 mL leka po jednom injekcionom mestu.
U cilju postizanja najoptimalnije zaštite, preporučuje se da se telad koja je u sistemu slobodnog napasanja u prvoj pašnoj sezoni tretira ovim preparatom 3, 8 i 13 nedelja po izlasku na pašu. Na ovaj način se životinje mogu zaštititi od parazitskog gastroenteritisa i bolesti uzrokovanih plućnim nematodama tokom cele sezone ispaše, pod uslovom da su u slobodnom napasanju, da je sva telad uključena u program i da se netretirane jedinke ne uvode na pašnjak. Tretirane jedinke treba pratiti u skladu sa principima dobre uzgojne prakse.
Za efikasnu kontrolu psoroptes šuge ovaca (lečenje kliničkih simptoma i eliminacija šugaraca), potrebno je dvokratno tretiranje u intervalu od 7 dana.

Karenca:

Goveda (meso i jestiva tkiva): 49 dana
Goveda (mleko): Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja.
Ovce (meso i jestiva tkiva): 42 dana
Ovce (mleko): Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja.
Svinje (meso i jestiva tkiva): 28 dana

Posebna upozorenja: 

Za primenu na životinjama

Upotreba tokom graviditeta i laktacije:Lek se kod svih ciljnih vrsta može koristiti tokom graviditeta i laktacije, sa ograničenjem primene kod životinja čije mleko se koristi u ishrani ljudi, navedenim pod Karenca.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom, sluznicama i očima.
Ne jesti, ne piti i ne pušiti pri rukovanju lekom.
Posle svake primene leka oprati ruke.
Voditi računa da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka: lek može uzrokovati lokalnu iritaciju i/ili bol na mestu injekcije.
U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka, obratiti se lekaru i pokazati mu bočicu (etiketu) leka ili uputstvo za lek.

Predoziranje:Kod goveda ivermektin dat subkutano u dozi od 4 mg/kg t.m. izaziva ataksiju, motornu depresiju, ubrzano disanje, fascikulaciju mišića, midrijazu i ukočenost ekstenzorne muskulature.
Kod ovaca doza ivermektina 4 mg/kg t.m. uzrokuje ataksiju i depresiju.
Klinički znaci trovanja ivermektinom kod svinja su tremor, bilateralna midrijaza, promene biohemijskog sastava krvi (smanjenje nivoa gvožđa). Ovi simptomi su zabeleženi posle subkutanog
davanja 30 mg ivermektina/kg t.m. (100 puta više od preporučene doze).
Nema specifičnog antidota. U slučaju predoziranja primenjuje se simptomatska terapija.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C, van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine u originalnom pakovanju.
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.

Način izdavanja: Izdaje se na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AA01

Pakovanje:

Pakovanje od 20 mL i 50 mL:
Osnovno pakovanje:
Bočica od stakla braon boje (tip II), sa 20 mL ili 50 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.
Pakovanje 1 x 100 mL:
Unutrašnje pakovanje:
Bočica od stakla braon boje (tip II), sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.
Spoljnje pakovanje:
Složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi jedna boca sa 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

 Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neomectin