NEOMECTIN P 0.2 %

Category:

Description

 

NEOMECTIN P 0.2%

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 

1g praška sadrži:

Aktivna supstanca:

Ivermektin   2 mg

Pomoćne supstance: 

Kalcijum karbonat (Stočna kreda) do 1g

INDIKACIJE

Terapija i kontrola parazitskih infekcija svinja, prouzrokovanih adultnim i larvenim oblicima (IV stadijum) parazitskih nematoda i artropoda osetljivih na ivermektin:

Gastrointestinalne nematode: odrasli i L4 stadijumi
Ascaris suum (odrasli i L4 stadijumi);
Hyostrongylus rubidus (odrasli i L4 stadijumi);
Oesophagostomum spp. (odrasli i L4 stadijumi);
Strongyoides ransomi (odrasli oblici).

Plućne nematode: Metastrongylus spp.(adultni oblici).

Vaši: Haematopinus suis;

Šugarci: Sarcoptes scabiei var. suis

KONTRAINDIKACIJE 

Ne daje se životinjama koje su preosetljive na aktivnu komponentu leka.
Ne daje se bolesnim i kahektičnim životinjama.
Ne daje se životinjskim vrstama za koje nije indikovan.

 NEŽELJENA DEJSTVA 

Preparat ne uzrokuje neželjene reakcije ukoliko se koristi u terapijskoj dozi.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Svinje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Preporučena dnevna doza je 100 µg/kg telesne mase, a terapiju treba sprovesti tokom 7 dana.

Kategorije i težine svinja:
Do 40 kg: 100 g/100 kg hrane.
Preko 40 kg: 120 g/100 kg hrane.
Krmače i veprovi: 500 g/100 kg hrane.

Da bi lečenje bilo uspešno, neophodno je da se lek dobro umeša sa hranom, kako bi se postigla dobra homogenizacija. Preporučuje se da se lek prvo umeša u manju količinu hrane, a zatim u ukupnu predviđenu količinu hrane koju životinja pojede u jednom obroku. Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinja.
Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo njihovo potencijalno subdoziranje ili predoziranje lekom.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA 

Da bi lečenje bilo uspešno, neophodno je da se lek dobro umeša sa hranom, kako bi se postigla dobra homogenizacija. Preporučuje se da se lek prvo umeša u manju količinu hrane, a zatim u ukupnu predviđenu količinu hrane koju životinja pojede u jednom obroku. Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinja.
Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo njihovo potencijalno subdoziranje ili predoziranje lekom.

 KARENCA

Meso i iznutrice: 12 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA 

Čuvati van domašaja dece.

Uslovi čuvanja leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 250C.

Rok upotrebe gotovog proizvoda: 2 godine u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah.

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama. 

Lek se ne daje životinjskim vrstama za koje nije indikovan jer može izazvati ozbiljne poremećaje, pa čak i uginuće.              

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima.Obavezna je upotreba zaštitnih rukavica i maske za lice. Ne jesti, ne piti i ne pušiti pri rukovanju lekom. Posle svake primene leka oprati ruke.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Kod mlade prasadi, posebno kod onih čija težina ne prelazi 16 kg, obratiti pažnju na precizno doziranje.
U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:
– suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda;
– subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotreba nekalibrisanog dozera.
Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj
rezistencije na određeni anthelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sadrugim mehanizmom delovanja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se kod svinja može koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije

 Nisu poznate.

Predoziranje

Nema neželjenih dejstava kada se proizvod primenjuje u hrani za svinje u dozama do 5 puta većim od  preporučene doze od 0,1 mg ivermektina po kg telesne mase tokom 21 uzastopnog dana (3 puta duži  period od preporučenog).

Nema specifičnog antidota.

Inkompatibilnost

U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, lek ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neupotrebljen lek ili ostaci leka i pakovanja ne smeju dospeti u vodotokove, površinske vode i kanale.
Neiskorišćen lek ili otpadni materijal  se  uništavaju  u skladu sa važećim propisima. 

OSTALI PODACI 

Pakovanje kesica:

1 x 500g triplex kesa (PE/PET/Al)

1 x 5kg dvoslojna kesa papir /polietilen (u kontaktu sa lekom) 

Način izdavanja:  Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AA01

PROIZVOĐAČ“FM PHARM” d.o.o.

Senćanski put bb, Subotica, Srbija