Neococcyn WSP

Category:

Description

NEOCOCCYN WSP

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 g praška sadrži:

Aktivne supstance:

Amprolijum – hidrohlorid                       200 mg
Sulfakvinoksalin – natrijum                   200 mg

Pomoćne suptance:

Glukoza monohidrat       do 1 g

Indikacije: Lečenje i kontrola kokcidioze pilića (brojleri i nosilje u odgoju), prouzrokovane sojevima Eimeria tenella, E.acervulina, E.brunetti, E.maxima osetljivim na aktivne komponente u sastavu leka.
Lečenje i kontrola kokcidioze ćurića u tovu, prouzrokovane sojevima E.adenoides, E.galopavonis i E.meleagridis osetljivim na aktivne komponente u sastavu leka.

Kontraindikacije: Lek se ne primenjuje u slučaju poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili bilo koji drugu komponentu u sastavu leka. Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja, kao ni dve nedelje pre očekivanog pronošenja.

Neželjena dejstva: Ponekad kod tretiranih životinja, a naročito posle primene većih doza i u toku dužeg vremenskog perioda može doći do pojave inapetence, povraćanja i dijareje.

Ciljne vrste životinja: Pilići (brojleri i nosilje u odgoju) i ćurići u tovu.

Doziranje i način primene:

Način primene:
Upotreba dodavanjem u hranu.
Lek se daje umešan u hranu.

Doziranje:
Pilići (brojleri i nosilje u odgoju):
-do 6 nedelja starosti
2 kg leka po 1 toni hrane, odnosno 20 g leka na 10 kg hrane;

-od 6-14 nedelje starosti
1.3 kg leka po 1 toni hrane, odnosno 13 g leka na 10 kg hrane;

– od 14 nedelja starosti do 2 nedelje pre očekivanog pronošenja (nosilje u odgoju):
640g leka po 1 toni hrane, odnosno 6.4 g /10kg hrane.

Ćurići u tovu:
640 g leka po 1 toni hrane, odnosno 6.4 g /10 kg hrane

Terapija traje 5-7 dana

Karenca

Meso: 14 dana
Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja, kao ni u periodu od dve nedelje pre očekivanog
pronošenja.

Posebna upozorenja za čuvanje leka

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe gotovog proizvoda: u originalnom pakovanju 2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah.

Rok upotrebe nakon mešanja sa hranom: iskoristiti odmah.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Lek umešan u hranu iskoristiti odmah. Ne preporučuje se istovremena primena leka i drugih antikokcidijalnih preparata. Kao i kod primene drugih antiparazitika, česta i ponavljana primena antiprotozoalnih lekova iste klase i primena tokom dugog vremenskog perioda mogu dovesti do razvoja rezistencije kod kokcidija.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja, niti najmanje 2 nedelje pre pronošenja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Osobe sa poznatom preosetljivošću na amprolijum i/ili sulfakvinoksalin treba da izbegavaju svaki kontakt sa veterinarskim lekom. Pažljivo rukovati lekom kako bi se izbeglo udisanje prašine, kao i kontakt sa kožom, sluznicama i očima tokom umešavanja u hranu i primene leka, uz preduzimanje
posebnih mera predostrožnosti:
– preduzeti odgovarajuće mere kao bi se izbeglo stvaranje i širenje prašine tokom umešavanja leka u hranu
– koristiti zaštitnu opremnu (masku protiv prašine, rukavice, kombinezon, zaštitne naočare)
– ne pušiti, ne jesti i ne piti tokom rukovanja lekom
– posle svake primene leka oprati ruke
U slučaju kontakta sa lekom, kožu i sluzokožu odmah treba isprati vodom i sapunom, a oči isprati većom količinom vode.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Ostali podaci

Pakovanje:

Kesica od aluminijumske folije sa 10 g gotovog proizvoda.
Kesa od aluminijmske folije sa 1 kg gotovog proizvoda.
Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljnje pakovanje leka.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AX59

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neococcyn WSP