Neositol 10%

Category:

Description

NEOSITOL 10%

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 g oralnog praška sadrži 

Aktivna supstanca:

Levamizol-hidrohlorid 100 mg.

Pomoćne supstance:

Kalcijum- karbonat do 1 g

Indikacije: Lečenje infestacija želudačno-crevnim i plućnim nematodama  kod:
Goveda, ovaca i koza:
Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, Ostertagia spp, Cooperia spp, Nematodirus spp, Chabertia ovina, Oesophagostomum spp, Bunostomum spp, Strogyloides spp, Toxocara vitulorum, Protostrongilus rufescens, Dictiocaulus spp. 
Svinja:
Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum dentatum, Strongyloides ransomi, Metastrongylus spp, Trichuris suis. 
Živine: Ascaridia galli, Amidostomum spp, Heterakis spp, Capillaria obsignata, Oxypirura mansoni, Syngamus tracheae.

Kontraindikacije: Kontraindikovana je primena preparata istovremeno, kao i najmanje 14 dana pre ili posle primene organofosfatnih, karbamatnih ili nikotinu po dejstvu sličnih jedinjenja kao što su: dietilkarbamazin citrat, pirantel i morantel. Preparat se ne primenjuje kod krava i ovaca u laktaciji. Ne primenjuje se kod životinja sa obolelim bubrezima i jetrom, kao i kod nosilja konzumnih jaja. Ne primenjuje se kod drugih vrsta životinja za koje lek nije indikovan.

Neželjena dejstva: Od neželjenih efekata mogu se zapaziti: prolazna salivacija, izrazito vlažna njuška i nosno ogledalo, slab tremor skeletne muskulature, kašalj i dijareja. Ove neželjene reakcije se javljaju već posle par sati od primene leka ili posle 12 do 24 sata i obično spontano isčezavaju.
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Goveda, ovce, koze, svinje i živina.

Doziranje i način primene: Lek se aplikuje jednokratno (u slučaju jakih infestacija davanje leka se može ponoviti posle 2-4 nedelje) peroralno u hrani, pomešan sa vodom za piće ili pomoću sonde u dozi, odnosno količini koja iznosi za:

Goveda: Terapijska peroralna doza levamizola za goveda iznosi 5-10 mg/kg t.m. što odgovara 1-2 kafene kašike (5-10g leka) na 100kg telesne mase, maksimalno 9 kafenih kašika. Prašak se pomeša sa vodom i daje preživarima pomoću boce ili sondom (individualni tretman). Mladim govedima se daje 6-8 nedelja nakon izgona na pašu ili najkasnije u toku jula. Ako je infestacija jaka daje se ponovo nakon mesec dana. Goveda se tretiraju u kasnu jesen, a zatim se premeste na nov pašnjak ili u staju.

Ovce, koze: Terapijska peroralna doza levamizola za ovce i koze iznosi 5-10 mg/kg t.m. što odgovara 1/2 do 1 kafena kašika (2,5 – 5 g leka) na 50 kg telesne mase. Prašak se pomeša sa vodom i daje pomoću boce ili sondom. Gravidnim ovcama se daje 4-6 nedelja pre jagnjenja i ponovo nakon odbijanja jagnjadi, a ostalim ovcama u vreme sakupljanja. Daje se novonabavljenimovcama kada iz jednog stada prelaze u drugo. Jagnjadi se daju u vreme odbijanja.

Svinje: Terapijska peroralna doza levamizola za svinje iznosi 5-10 mg/kg t.m. što odgovara 1/2 do 1 kafena kašika (2,5 – 5 g leka) na 50 kg telesne mase. Svinjama se lek daje pomešan sa hranom. Prašak treba ravnomerno izmešati sa hranom i dati u prvom obroku u količini koju će životinje sigurno pojesti u toku 1 sata. Prasad koja se hrane zajedno moraju biti podjednake težine i sva moraju imati dovoljno mesta za hranjenje. Slabije razvijenu prasad treba hraniti odvojeno. Feces treba redovno uklanjati. Dehelmintizacija suprasnih krmača se vrši tri nedelje pre prašenja. Nakon davanja leka treba ih oprati a zatim smestiti u čiste boksove.

Brojleri: Terapijska peroralna doza levamizola za živinu iznosi 20-40 mg/kg t.m. što odgovara 1-2 kafene kašike (5-10g leka) na 25 kg telesne mase.

Lek se daje dobro umešan u hranu ili kroz vodu putem individualnih pojilica. Ukoliko se lek daje kroz vodu za piće, živini treba uskratiti vodu preko noći, kako bi ujutru popila svu predviđenu količinu vode. Pri primeni u vodi za piće, treba izračunati tačnu količinu leka, na osnovu preporučene doze, broja i telesne mase životinja koje će biti lečene, prema sledećoj formuli:

mg leka/kg                        prosečna t.m.(kg)životinja
telesne mase       X           koje će biti lečene
————————————————————   =   mg leka po L vode za piće
Prosečan dnevni unos vode (L) po životinji

Lek se aplikuje jednokratno (u slučaju jakih infestacija davanje leka se može ponoviti posle 2-4 nedelje), peroralno u hrani, pomešan sa vodom za piće i u obliku suspenzije odmah dati životinji posredstvom sonde. Ukoliko se daje živini kroz vodu.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:
Goveda: Prašak se pomeša sa vodom za piće i daje preživarima pomoću boce ili sondom (individualni tretman). Mladim govedima se daje 6-8 nedelja nakon izgona na pašu ili najkasnije u toku jula. Ako je infestacija jaka daje se ponovo nakon mesec dana. Preparat se aplikuje jednokratno (u slučaju jakih infestacija davanje leka se može ponoviti posle 2 do 4 nedelje).

Ovce,koze: Prašak rastvoren u vodi se daje pomoću boce ili sondom. Gravidnim ovcama se daje 4-6 nedelja pre jagnjenja i ponovo nakon odbijanja jagnjadi, a ostalim ovcama u vreme sakupljanja. Daje se novonabavljenim ovcama kada iz jednog stada prelaze u drugo. Jagnjadi se daje u vreme odbijanja.

Svinje: Lek daje pomešan sa hranom. Prašak treba ravnomerno izmešati sa hranom i dati u prvom obroku u količini koju će životinje sigurno pojesti u toku 1 sata. Prasad koja se hrane zajedno moraju biti podjednake težine i sva moraju imati dovoljno mesta za hranjenje. Slabije razvijenu prasad treba hraniti odvojeno. Feces treba redovno uklanjati. Dehelmintizacija suprasnih krmača se vrši tri nedelje pre prašenja. Nakon davanja leka treba ih oprati a zatim smestiti u čiste boksove.

Brojleri: Lek se daje dobro umešan u hranu ili kroz vodu putem individualnih pojilica. Ukoliko se lek daje kroz vodu za piće, živini treba uskratiti vodu preko noći, kako bi ujutru popila svu
predviđenu količinu vode.

Karenca:

Meso i jestivi organi:
Goveda: 14 dana
Ovce: 14 dana
Koze: 14 dana
Svinje: 14 dana
Brojleri: 18 dana
Lek se ne koristi kod životinja u laktaciji čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi, kao ni kod nosilja konzumnih jaja.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Levamizol se ne koristi istovremeno, kao ni dve nedelje pre i posle primene antihelmintika i ektocida na bazi organofosfata i antihelmintika dietilkarbamazina, pirantela i morantela jer ovi lekovi pojačavaju toksičan efekat levamizola.

Posebne mere upozorenja kod životinja

Kod svinja, doze veće od terapijskih mogu dovesti do povraćanja. Povraćanje i kašalj se mogu videti i posle terapijske doze levamizola kada se primenjuje u svinja inficiranih adultnim plućnim parazitima ( zbog izbacivanja parazita) što prestaje za nekoliko časova. U slučaju jakih parazitskih infestacija primenu leka ponoviti posle 3 nedelje od prve aplikacije.
Ne preporučuje se primena ovog preparata kod stresiranih životinja (usled vakcinacije ili kastracije).
Kod životinja sa jakom infestacijom primenu leka treba ponoviti posle 2 do 4 nedelje. Pošto preparat ne deluje ovocidno, nakon primene preparata treba neškodljivo ukloniti izmet ili stado premestiti na drugi pašnjak.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije:Lek može da se primenjuje tokom graviditeta, ali treba izbegavati njegovu primenu u visokom graviditetu (poslednji mesec). Ne primenjuje se kod životinja u toku laktacije ako se mleko koristi za ljudsku ishranu.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:Kod osoba koje rukuju lekom moguće su reakcije preosetljivosti na aktivnu supstancu leka.
Izbegavati direktan kontakt očiju , sluzokože i kože sa lekom. Posle primene leka, ruke dobro oprati da bi se sprečila senzibilizacija i pojava alergija. U slučaju pojave i perzistiranja reakcije preosetljivosti obratiti se lekaru.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna uputstva za čuvanje leka:  Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti na temperaturi do 25oC.

Režim izdavanja:  Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon  otvaranja: iskoristiti odmah.

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu ili mešanja sa vodom: iskoristiti odmah.

Pakovanje:

1×15g
Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: dvoslojna Al/PE kesica
1×500g
Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: dvoslojna Al/PE kesa

ATCvet kod: QP52AE01

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neositol 10%