Neopen L.A.

Description

Neopen L.A.

ALIMS   SKL   UZK

Sastav: 1 mL Neopen L.A. suspenzije za injekciju sadrži:
Prokain benzilpenicilin    150.000 i.j.
Benzatin benzilpenicilin  150.000 i.j.

Pomoćne supstance:

Metil-hidroksibenzoat; povidon K12; dinatrijum EDTA; natrijum-citrat; kalijumdihidrogenfosfat; antofoam PD 30; voda za injekcije.

Indikacije: Infekcije respiratornog trakta (brohnitis, tonzilitis, faringitis), apscesi, flegmone, inflamatorni procesi, antraks i druga oboljenja uzrokovana bakterijama osetljivim na penicilin.

Kontraindikacije: Preosetljivost i alergija na peniciline i cefalosporine. Lek ne davati gravidnim krmačama i nazimicama (zbog mogućeg abortusa), trkačkim konjima 2 nedelje pred trku i malim herbivorima (zamorac, kunić, hrčak i gerbil).

Neželjena dejstva: Može doći do pojave reakcija preosetljivosti: nervnih poremećaja (ataksija,inkoordinacija pokreta), prolazne groznice i/ili povraćanja. Ponekad kod gravidnih krmača i nazimica može da se javi pojačan vaginalni iscedak. Na mestu aplikacije lek prouzrokuje lokalni nadražajni efekat koji se manifestuje iritacijom i otokom. Lokalna primena penicilina na koži nekih pasa može da prouzrokuje preosetljivost i to kod onih koji su ranije sistemski tretirani penicilinima. Pored kože (alergijski dermatitis) i farinksa (otok i inflamacija), lokalna alergijska reakcija je najizraženija na očima. Kombinacija benzilpenicilin-prokaina sa benzilpenicilin-kalijumom primenjena brzo i.v. prouzrokuje zastoj rada srca, a sam benzilpenicilin-prokain primenjivan u visokim dozama i.m. prouzrokuje ekscitaciju CNS-a koja je praćena inkoordinacijom pokreta, ataksijom i opštim nemirom životinja, naročito konja. Penicilini mogu da prouzrokuju dijareju, odnosno fatalni hemoragični kolitis naročito kod zamoraca, ali i kod kunića, hrčka, konja i ljudi. Kod konja benzilpenicilin-prokain, odnosno prokain iz penicilina deluje depresivno na rad srca.

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije opisano u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, svinje, ovce, psi i mačke.

Doziranje i način primene: Lek se daje jednokratno,duboko intramuskularno. Po potrebi, davanje leka se može ponoviti posle 3 do 4 dana. Dnevna doza za sve životinje  iznosi 1 mL na 10-20 kg t.m, zavisno od intenziteta oboljenja, uz ponavljanje nakon 3-4 dana. Doza za prasad je 1 mL na 5 kg t.m.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Ne davati lek i.v. i intratrahealno. Govedima i konjima ne davati više od 15-20 mL leka na jednom injekcionom mestu, teladima, ždrebadima, svinjama i ovcama ne više od 10 mL a malim životinjama (pas i mačka) najviše 5 mL leka po injekcionom mestu. Uvek kada je to moguće, primena leka treba da bude zasnovana na prethodnom ispitivanju osetljivosti uzročnika. Zbog mogućeg razvoja rezistencije, lek ne treba davati u manjim dozama od preporučenih, niti skraćivati vreme trajanja terapije.

Ukoliko se kod životinja pojave alergijske reakcije treba odmah primeniti antihistaminike i po potrebi glukokortikoide.

Karenca: Meso i iznutrice lečenih životinja (goveda, svinje, ovce) nisu za ishranu ljudi 35 dana nakon primene leka. Mesto aplikacije leka (mišić) kod svinja i goveda nije za ljudsku ishranu 70 dana, a kod ovaca 56 dana od poslednje aplikacije leka. Mleko tretiranih krava nije za ishranu ljudi  8 dana od  primene leka. Preparat se ne daje ovcama čije se mleko koristi za ishranu ljudi, kao i konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljanu vrstu: Kod krmača i nazimica kao posledica davanja ovog leka može da se javi vaginalno pranje i abortus. Akutne alergijske reakcije na penicilin registrovane su kod pasa i goveda. Lokalne alergijske manifestacije zapažene su na oku i farinksu pasa a registrovan je i alergijski dermatitis. Alergijske reakcije se javljaju i kod konja nakon primene visokih doza leka. Kod konja, penicilini dati u visokim dozama i.m. mogu izazvati ekscitacije CNS-a koje su praćene inkoordinacijom pokreta, ataksijom i opštim nemirom životinje.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne daje gravidnim krmačama i nazimicama jer kod njih čak i terapijske doze prokain-benzilpenicilina mogu da prouzrokuju smrt fetusa i abortus.

Interakcije: Antibiotici širokog spektra i eritromicin smanjuju antimikrobni efekat leka.
Neomicin smanjuje resorpciju penicilina iz gastrointestinalnog trakta, a oksifen, butazon i probenicid smanjuju ekskreciju penicilina u bubrezima. Meticilin, koksacilin, cefalosporini, polimiksin B i aminoglikozidi pojačavaju antimikrobnu aktivnost penicilina.

Predoziranje: Soli penicilina su veoma malo toksične i životinje dobro podnose davanje višestrukih terapijskih doza. U slučaju davanja ekstremno visokih doza može doći do senzibilizacije i pojave alergijskih reakcija. Ukoliko se kod primene leka pojavi alergijska reakcija kod životinja ili ljudi koji dolaze u kontakt sa lekom, koriste se i.m. adrenalin, a zatim po potrebi antihistaminici i glukokortikoidi.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cafalosporine i obrnuto.

Osobama sa poznatom preosetljivošću na peniciline, aminoglikozide i  cefalosporine savetuje se da izbegavaju kontakt sa ovim lekom, naročito bez zaštitnih rukavica.

Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Oprati ruke posle svake upotrebe.

Inkompatibilnost:

Penicilin u rastvorima precipitira ili inaktivira aminofilin, askorbinska kiselina, fenotijazin, cefalotin, natrijum-hidrogenkarbonat i vitamini B kompleksa. Penicilin se postepeno inaktiviše u rastvoru za infuziju. Kiseline, baze i oksidansi brzo inaktiviraju penicilin. Preparat je inkompatibilan sa antikoagulansima, miorelaksantima, kiselinama, bazama i oksidacionim sredstvima.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi  do 2-8˚C. Čuvati van domašaja  dece.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 1 godina.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana, na temperaturi  do 2-8˚C.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CE30

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Boca od obojenog stakla (II hidrolitička grupa), zapremine 100 mL,
zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem.
Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neopen L.A.”