Neophenicol P

Description

Neophenicol P

ALIMS   SKL   UZK

Sastav: 1 g oralnog praška sadrži

Aktivna supstanca:

Florfenikol 20 mg

Pomoćne supstance:

Kalcijum-karbonat

Indikacije: Pneumonija, atrofični rinitis, Glässerova bolest i ostale respiratorne, gastrointestinalne i urogenitalne bolesti svinja koje uzrokuju mikroorganizmi osetljivi na florfenikol.

Kontraindikacije: Ne primenjuje se u graviditetu, kao i kod odraslih mužjaka namenjenih za priplod. Ne daje se životinjama za koje postoje saznanja o prethodnim alergijskim reakcijama na preparate florfenikola.Ne primenjuje se kod prasadi mlađe od 6 nedelja.

Neželjena dejstva: Kod svinja se može javiti perianalni edem i/ili eritem kao i prolazna dijareja. Može doći do smanjene konzumacije hrane i vode na samom početku terapije. U retkim slučajevima može se javiti prolapsus rektuma.

Ciljne vrste životinja: Svinje.

Doziranje i način primene: Upotreba dodavanjem u hranu, u dnevnoj terapijskoj dozi koja za svinje iznosi 10mg/kg t.m.

Individualni tretman: preparat se primenjuje umešan u hrani (suvoj ili vlažnoj) u količini od 5 g praška (jedna kafena kašičica) na 10 kg telesne mase.
Masovno tretiranje svinja:  preparat se primenjuje u hrani, u količini od 10kg preparata na 1t hrane. Preporučena doza florfenikola (200g  florfenikola/1 t hrane) predstavlja terapijsku koncentraciju od 200ppm.
Terapija traje najduže 7 dana.

Upustvo za pravilnu upotrebu leka

Ne davati lek životinjama koje ne pripadaju ciljnoj vrsti.
Potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinje da bi se izbeglo subdoziranje.
Odmerena dnevna količina leka se prvo dobro umeša sa manjom količinom brašnaste hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se lek ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane.
Pripremljeni lek se mora upotrebiti odmah.
Životinjama lek treba dati u jednom obroku da bi se postigla odgovarajuća terapijska koncentracija u oranizmu u što kraćem vremenskom periodu.
Prilikom masovnog tretiranja radi preciznijeg doziranja, treba životinje grupisati po sličnoj telesnoj masi.
Lek aplikovati jednom dnevno u jednom obroku.
U toku lečenja, svinjama obezbediti dovoljnu količinu vode za piće.
Ukoliko ne dođe do značajnog poboljšanja nakon tri dana lečenja, potrebno je ponovo razmotriti dijagnozu i, ukoliko je potrebno promeniti terapiju.

KarencaMeso i jestivi organi: 20 dana

Posebna upozorenja za čuvanje leka

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama.

Lek se ne primenjuje sa tiamfenikolom i baktericidnim lekovima (aminoglikozidni antibiotici, beta-laktamski antibiotici, fluorohinoloni, polimiksini i dr). Florfenicol pojačava i produžava delovanje fenitiona, tolbutamida, hlorpropamida i antikoagulantnih lekova.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne primenjuje tokom graviditeta i laktacije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Prilikom pripremanja medicinirane hrane, osobe koje rukuju lekom treba da nose zaštitnu masku za nos i usta, zaštitne naočare i rukavice. Posle pripremanja i primene medicinirane hrane, ruke treba dobro oprati vodom i sapunom. U toku rada sa lekom ne treba jesti, piti i pušiti. Ako lek dođe u kontakt sa očima, oči odmah isprati većom količinom vode. Ukoliko dođe do kontakta sa nezaštićenom kožom, odmah je isprati vodom i sapunom.

Predoziranje: Florfenikol dat prasadima starosti od 15 dana, u desetostrukoj dozi od preporučene, putem hrane tokom 10 dana dovodi do pojave slabe dijareje i hemoragije na mezenterijumu. Prekoračenje terapijske doze (4,5 x i više) dovodi do smanjenja apetita i posledičnog opadanja telesne mase. Takođe se javlja smanjeno uzimanje vode (7,5 x prekoračenje) i posledična dehidratacija, a sa tim u vezi i promena nekih biohemijskih parametara krvi. U slučaju predoziranja obustaviti davanje leka i sprovesti simptomatsku terapiju.

Inkompatibilnost: Preparat ne mešati sa drugim lekovima.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje:

Višeslojna kesica (aluminijum, polietilen) sa 500g gotovog proizvoda.

Kesa od natron papira sa 5 kg gotovog proizvoda.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA90

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neophenicol P”