Neostrep L.A.

Description

Neostrep L.A.

ALIMS  SKL   UZK

Sastav: 1 mL suspenzije za  injekciju sadrži:

Prokain-benzilpenicilina                                  120.000 i.j.
Benzatin-benzilpenicilina                                  80.000 i.j.
Dihidrostreptomicin-sulfat, baza                           200 mg 

Pomoćne supstance:

Metil-parahidroksibenzoat                                              1 mg

Propil-parahidroksibenzoat                                         0,5 mg

Ostale pomoćne supstance: natrijum-citrat, propilenglikol i voda za injekcije.

Indikacije:  Terapija primarnih i sekundarnih infekcija respiratornog, urogenitalnog i digestivnog trakta, prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na aktivne komponente leka kod konja, goveda, ovaca i svinja.

Kontraindikacije: Lek se ne aplikuje životinjama preosetljivim na penicilin, cefalosporine i aminoglikozide, kao i životinjama sa oštećenjem burega, jetre i kohleovestibularnog aparate. Takođe se ne daje gravidnim krmačama i nazimicama, malim herbivorima kao i visokogravidnim životinjama ( zbog mogućeg oštećenja sluha  novorođenčadi). Preparat se ne daje sasvim mladim životinjama (ispod 1 meseca starosti) zbog mogućih neželjenih reakcija, kao i sportskim konjima 2 nedelje pred trku. Lek se ne primenjuje kod ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Neželjena dejstva: Kod tretiranih životinja može doći do pojave reakcije preosetljivosti (alergija, anafilaksija), nervnih poremećaja (uznemirenost, nekoordinisano kretanje, povraćanje, grčevi, oštećenja sluha), vaginalnog pranja i abortusa kod krmača i nazimica. Moguća je dijareja kod svih ciljnih vrsta životinja. Svinje su posebno osetljive i kod njih lek može da prouzrokuje hiperpireksiju, povraćanje, otok vulve, cijanozu ekstremiteta pa i abortus.
Na injekcionom mestu može doći do prolazne iritacije tkiva.

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, ovce i svinje.

Doziranje i način primene:  Lek se jednokratno, duboko intramuskularno u dozi koja iznosi za:

Konje i goveda: 

  • 5-10 mL/100 kg t.m.

Svinje i ovce: 

  • 5 mL/50 kg t.m.

Po potrebi aplikacija leka se može ponoviti posle 3-4 dana. Za kompletnu terapiju su obično dovoljne 2-3 aplikacije leka.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Pre primene bocu sa lekom dobro promućkati.
Lek treba aplikovati isključivo duboko intramuskularno. Ne davati lek i.v. i intratrahealno. Ako je doza kod goveda i konja veća od 20 mL, kod svinja od 10 mL a kod ovaca 5 mL – lek se aplikuje na najmanje dva injekciona mesta. Ukoliko dođe do alergijske reakcije, treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide. Životinje alergične na ovaj lek ne smeju da se leče bilo kojim drugim beta-laktamskim antibiotikom.

Uvek kada je  to moguće, primena leka treba da bude zasnovana na prethodnom ispitivanju osetljivosti uzročnika. Zbog mogućeg razvoja rezistencije, lek ne treba davati u manjim dozama od preporučenih, niti skraćivati vreme trajanja terapije.

Karenca: Meso i iznutrice tretiranih goveda nisu za ishranu ljudi tokom trajanja terapije kao i 64 dana od poslednjeg davanja leka. Meso i iznutrice tretiranih ovaca nisu za ishranu ljudi tokom trajanja terapije kao i 56 dana od poslednjeg davanja leka. Meso i iznutrice tretiranih svinja nisu za ishranu ljudi tokom trajanja terapije kao i 49 dana od poslednje primene leka.

Mleko lečenih krava se ne koristi za ishranu ljudi tokom terapije kao ni 8 dana od poslednje primene leka.

Lek se ne primenjuje kod konje čije se meso koriste u ishrani ljudi i ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ruke posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece.

Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.
Osobama sa poznatom preosetljivošću na peniciline, aminoglikozide i cefalosporine savetuje se  da ne rukuju sa ovim lekom, naročito bez zaštitnih rukavica.

Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se može koristiti u laktaciji i u toku graviditeta ali sa oprezom zbog mogućeg oštećenja sluha fetusa. Lek se ne primenjuje u visok graviditetu jer može da prouzrokuje gluvoću kod novorođenčadi. Na ovaj lek su posebno osetljive svinje kod kojih posle primene može doći do abortusa pa je zato njegova primena kontraindikovana kod gravidnih krmača i nazimice. Ne daje se ovcama u laktaciji ako se mleko koristi za ishranu ljudi.

Interakcije: Tetraciklini, sulfonamidi, makrolidi i linkozamidi ispoljavaju antagonistički efekat prema aktivnim komponentama ovog leka. Penicilin pojačava efekat antikoagulacionih supstanci. Nafcilin, meticilin, koksicilin, cefalosporini, polimiksin B i aminoglikozidi pojačavaju antimikrobnu aktivnost penicilina. Dihidrostreptomicin pojačava efekat miorelaksanata a etakrinska kiselina i furosemid pojačavaju ototoksični efekat ovog antibiotika. Kiseline i baze inaktivišu dihidrostreptomicin. Preparat se ne daje istovremeno sa opštim anesteticima, miorelaksantnim lekovima i preparatima magnezijuma.

Predoziranje: Primena visokih doza može da prouzrokuje leukopeniju i agranulocitozu. Samo višestruko prekoračenje propisanih doza dovodi do simptoma predoziranja (otežano disanje, hipersalivacija, ekscitacije, grčevi i konvulzije).Terapiju odmah prekinuti i pristupiti simptomatskom lečenju. Predoziranje preparata i primena u toku vremena dužeg od preporučenog može prouzrokovati poremećaj ravnoteže i reverzibilnu gluvoću kod tretiranih životinja.

Inkompatibilnost: Kiseline, baze i oksidaciona sredstva inaktivišu preparat. Ovaj veterinarski lek ne treba mešati sa drugim lekovima.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka:
Čuvati  na temperaturi do 2-8oC.
Čuvati van domašaja  dece.
Posle prvog otvaranja, čuvati na temperaturi do 2-8oC.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Rok upotrebe: 1 godina.

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Boca od obojenog stakla (II hidrolitička grupa), zapremine 100 mL, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem.
Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

ATC vet kod: QJ01RA01

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o. , Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neostrep L.A.”