Neostrep

Description

Neostrep

ALIMS   SKL   UZK

Sastav: 1 mL suspenzije za  injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Benzilpenicilin-prokain  200.000.i.j.
Dihidrostreptomicin-sulfat 200 mg

Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat  1.0 mg

Ostale pomoćne supstance: Natrijum formaldehidsulfoksilat, Natrijum citrat, Kalijum dihidrogenfosfat, Dinatrijum EDTA , simetikon emulzija, povidon K12 i voda za injekcije

Indikacije: Lek je namenjen za terapiju mešanih akutnih i hroničnih, primarnih i sekundarnih infekcija respiratornog (Pasteurella spp, Hemophylus spp, Klebsiella spp, Mycobacterium tuberculosis), urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta kao i infekcije mekih tkiva kože prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na aktivne supstance u preparatu (Brucella spp, Salmonella spp, Shigella spp, Leptospira canicola, Corinebacterium spp, E. coli, Vibrio foetus, Clostridium tetani, Cl. perfringens, Cl. renale, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactie, Corinebacterium pyogenes, Erysipelothrix insidiosa, Bacillus anthracis i Actinomyces bovis).

Kontraindikacije: Lek se ne aplikuje kod životinja preosetljivih na peniciline, cefalosporine i aminoglikozide, kao ni kod životinja sa oštećenjem bubrega, jetre i vestibulokohlearnog aparata. Ne treba ga koristiti kod gravidnih krmača i nazimica jer može uzrokovati pojavu vaginalnog pranja i abortus. Ne daje se malim herbivorima (zamorac, hrčak, gerbil). Preparat se ne daje sasvim mladim životinjama, kao i trkačkim konjima 2 nedelje pred trku. Lek se ne primenjuje kod ovaca i koza čije se mleko koristi za ishranu ljudi. Ne daje se konjima čije se meso koristi u ishrani ljudi.
Ne davati lek intravenski.

Neželjena dejstva: Kod životinja koje su primale ovaj lek može doći do pojave reakcije preosetljivosti (alergija, anafilaksija), zatim nervnih poremećaja (uznemirenost, nekoordinisano kretanje, povraćanje, grčevi, oštećenja sluha). Na ovaj lek su posebno osetljive svinje kod kojih se posle primene može javiti hiperpireksija, povraćanje, otok vulve, cijanoza ekstremiteta. Kod gravidnih krmača i nazimica moguća je pojava vaginalnog pranja i abortusa. Na mestu primene leka moguća je lokalna reakcija koja spontano prolazi.

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi.

Doziranje i način primene: Lek se primenjuje intramuskularno, jednom dnevno  u količini od 0.5 do 1 mL/10kg telesne mase za sve ciljne vrsta životinja. Aplikacija se ponavlja svakodnevno u toku 5 dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Pre upotrebe promućkati bočicu.
Ne prekoračivati preporučenu dozu leka.
Ako je doza kod goveda i konja veća od 10 mL, kod svinja, ovaca i koza  5 mL, a kod pasa 2 mL lek se aplikuje na više injekcionih mesta.
Ne upotrebljavati ovaj lek istovremeno sa bakteriostatskim lekovima (tetraciklini, sulfonamidi, makrolidi, linkozamidi) zbog antagonističkog delovanja.
Moguća je pojava alergijskih reakcija. U tom slučaju treba primeniti antihistaminike i glukokortikoide.

Karenca:

Meso 30 dana 

Mleko krava: 4 dana
Lek se ne primenjuje kod ovaca, koza i kobila u laktaciji, ukoliko se njihovo mleko koristi u ishrani ljudi, niti kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja za čuvanje leka

Čuvati van domašaja  dece.

 Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi  do 2-8˚C
Rok upotrebe: 1 godina.

Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 2-8˚C
Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

Za primenu na životinjama: Moguća je pojava alergijskih reakcija na lek. U tom slučaju treba primeniti antihistaminike i glukokortikoide. Na ovaj lek su posebno osetljive svinje kod kojih se posle primene može javiti hiperpireksija, povraćanje, otok vulve, cijanoza ekstremiteta pa i abortus. Ne treba upotrebljavati ovaj lek istovremeno sa bakteriostatskim lekovima (tetraciklini, sulfonamidi, makrolidi, linkozamidi) zbog antagonističkog delovanja. Penicilin pojačava efekat antikoagulacionih supstanci. Nafcilin, meticilin, koksicilin, cefalosporini, polimiksin B i aminoglikozidi pojačavaju antimikrobnu aktivnost penicilina. Lek se ne primenjuje ni sa miorelaksansima, solima magnezijuma i opštim anesteticima zbog potenciranja neuromišićne paralize, koju inače prouzrokuje dihidrostreptomicin. Takođe, ne primenjuje se istovremeno ni sa diuretikom furosemidom i drugim potencijalno nefrotoksičnim i ototoksičnim lekovima. Kiseline i baze inaktivišu dihidrostreptomicin.
U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se može koristiti u laktaciji i u toku graviditeta ali sa posebnim oprezom zbog mogućeg oštećenja sluha fetusa. Kod gravidnih krmača i nazimica može uzrokovati pojavu vaginalnog pranja i abortus.

Predoziranje 

Samo višestruko prekoračenje propisanih doza dovodi do simptoma predoziranja (otežano disanje, hipersalivacija, ekscitacije, grčevi i konvulzije). Primenu treba odmah prekinuti i pristupiti simptomatskom lečenj. Predoziranje preparata i primena u toku vremena dužeg od preporučenog može prouzrokovati neuromišićnu blokadu, reverzibilnu gluvoću, ataksiju, poremećaj ravnoteže i nekoordinisanost pokreta, nistagmus i oštećenje bubrega kod tretiranih životinja.

Inkompatibilnost

Unedostatku studija inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Penicilini mogu nakon injekcije, inhalacije, ingestije ili lokalne primene kod alergičnih osoba prouzrokovati reakcije preosetljivosti. Osobe preosetljive na peniciline mogu istovremeno biti preosetljive i na cefalosporine. Alergijske reakcije na ove antibiotike ponekad su vrlo teške pa je u takvim okolnostima potrebno zatražiti lekarsku pomoć.
Osobe sa poznatom preosetljivošću na peniciline i cefalosporine ne smeju da rukuju sa njima jer nastala anafilaktička reakcija može da bude opasna po život. Posle aplikacije leka potrebno je ruke temeljno oprati vodom i sapunom, a bolja zaštita  se postiže nošenjem zaštitnih rukavica.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Pakovanje: Unutrašnje (ujedno i spoljašnje) pakovanje: bočica od obojenog stakla (II hidrolitička grupa), zapremine 100 ml, zatvorena lepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem.

ATCvet kod: QJ01RA01

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neostrep