NEOTULATHROMYCIN

Description

NEOTULATHROMYCIN

ALIMS   SKL   UZK

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA
1 ml rastvora za injekciju sadrži

Aktivna supstanca:
Tulatromicin 100 miligrama

Pomoćne supstance:
Monotioglicerol
Propilen glikol
Limunska kiselina
Hlorovodonična kiselina
Natrijum hidroksid
Voda za injekcije

INDIKACIJE
Goveda

Lečenje i metafilaksa respiratornih bolesti goveda uzrokovanih sa Manheimia (Pasteurella) haemolytica,Pasteurella multocida, Histophilius somni i Mycoplasma bovis osetljivim na tulatromicin. Potrebno je utvrditi postojanje oboljenja u zapatu pre početka preventivne terapije.
Lečenje infektivnog bovinog keratokonjunktivitisa (IBK) uzrokovanih sa Moraxella bovis.

Svinje

Lečenje i metafilaksa respiratornih bolesti svinja uzrokovanih sa Actinobacillus pleuropneumoniae,Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis i Bordetella bronchiseptica osetljivim na tulatromicin.
Potrebno je utvrditi postojanje oboljenja u zapatu pre početka preventivne terapije.
Ovaj lek bi jedino trebalo koristiti ukoliko se kod svinja očekuje razvoj bolesti u toku 2-3 dana.

Ovce

Lečenje ranih faza infektivnog pododermatitisa (zarazne šepavosti) povezanog sa virulentnim Dichelobacter nodosus koji zahteva sistemsku terapiju.

KONTRAINDIKACIJE
Ne daje se životinjama preosetljivim na makrolidne antibiotike.
Ne daje se istovremeno sa drugim antibioticima iz grupe makrolida i linkozamida.
Ne daje se životinjama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
Ne daje se gravidnim životinjama 2 meseca pre partusa ukoliko se njihovo mleko koristi u ishranu ljudi.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Goveda, svinje i ovce.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Goveda
Subkutana primena.
Jedna subkutana injekcija od 2.5 mg tulatromicina/kg telesne mase (ili 1 mL/40 kg telesne mase).
Kod lečenja goveda telesne mase preko 300 kg, podelite dozu tako da se na jedno mesto ne
ubrizgava više od 7.5 mL.

Svinje
Intramuskularna primena.
Jedna intramuskularna injekcija od 2.5 mg tulatromicina/kg telesne mase (ili 1 mL/40 kg telesne mase) u vrat.
Kod lečenja svinja telesne mase preko 80 kg, podelite dozu tako da se na jedno mesto ne ubrizgava više od 2 mL.
Kada su u pitanju respiratorne bolesti, savetuje se lečenje životinja u ranom stadijumu oboljenja i procena terapije u roku od 48 sati nakon injekcije. Ako se klinički znaci respiratorne bolesti nastave ili ako se pogoršaju, ili ako dođe do relapsa, terapiju treba izmeniti, koristiti drugi antibiotik i davati ga dok se klinički znaci ne povuku.

Ovce
Intramuskularna primena.
Jedna intramuskularna injekcija od 2.5 mg tulatromicina/kg telesne mase (ili 1 mL/40 kg telesne mase) u vrat.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Da bi se obezbedila tačna doza, telesnu masu treba utvrditi što je tačnije moguće kako bi se izbeglo davanje premalih doza.
Kada lečite više životinja istovremeno lekom iz jedne multidozne bočice, koristite iglu za izvlačenje postavljenu u zapušač bočice da bi se izbeglo prekomerno probadanje zapušača. Iglu za izvlačenje uklonite nakon terapije.

KARENCA
Goveda (meso i iznutrice): 22 dana
Svinje (meso i iznutrice): 13 dana
Ovce (meso i iznutrice): 16 dana

Ne daje se životinjama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne daje se gravidnim životinjama 2 meseca pre partusa ukoliko se njihovo mleko koristi u ishrani ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati van domašaja dece
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.
Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu
Efikasnost antimikrobnog lečenja zarazne šepavosti kod ovaca može biti umanjena pod uticajem određenih faktora, koji uključuju pre svega visok procenat vlage i loše higijenske uslove. Zbog toga, lečenje treba sprovoditi zajedno sa poboljšanjem uslova držanja i nege životinja. Smanjena efikasnost leka je zabeležena i u slučajevima pojave težih simptoma zarazne šepavosti kod ovaca, kao i kod hroničnog toka bolesti, tako da se primena leka preporučuje samo u ranoj fazi.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Laboratorijska ispitivanja na pacovima i kunićima nisu pokazala teratogene, fetotoksične ili maternotoksične efekte. Bezbedna primena tulatromicina tokom graviditeta i laktacije još uvek nije dokazana kod goveda i svinja. U ovim slučajevima lek se može primeniti jedino na osnovu procena bezbednosti i rizika ordinirajućeg veterinara.

Interakcije
Javlja se ukrštena rezistencija sa ostalim makrolidima.
Ne davati istovremeno sa antiinfektivima koji imaju sličan način delovanja, poput drugih makrolida ili linkozamida.

Predoziranje
Kod goveda 3, 5 ili 10 puta veća doza od preporučene dovodi do prolaznih promena na mestu aplikacije, nelagodnosti koja se manifestuje mahanjem glavom, udaranjem nogom o zemlju i privremenim gubitkom apetita. Blaga degeneracija miokarda je primećena kod goveda koja su primila 5 do 6 puta veću dozu od preporučene.

Kod prasadi telesne mase oko 10 kg koja su dobila 3 do 5 puta veću dozu od propisane dolazi do prolaznih promena na mestu aplikacije i nemira životinje. Takođe je primećeno hramanje životinje kad je lek aplikovan u zadnju nogu.

Kod jagnjadi starosti oko 6 nedelja, 3 i 5 puta veća doza od preporučene dovodi do pojave prolaznih promena koje se manifestuju u vidu nelagodnosti (hodanje unazad, otresanje glavom, trljanje mesta aplikacije leka, ležanje i ustajanje, blejanje).

Inkompatibilnost
U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA
Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje: Bočica od tamnog stakla, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem, sa 50ml i 100 ml rastvora za injekciju.

Način izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATC vet kod: QJ01FA94