Neocolistin P

Description

NEOCOLISTIN P

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav1 g oralnog praška sadrži

Aktivne supstance: 

Kolistin sulfat 4.800 000i.j./g

Pomoćne supstance:

Dekstroza monohidrat do 1 g

Indikacije:Lečenje i metafilaksa gastrointestinalnih infekcija prouzrokovanih neinvazivnim E.coli, osetljivim na kolistin.
Prisustvo oboljenja u zapatu/jatu treba potvrditi pre metafilaktičkog tretmana.

Kontraindikacije:Ne primenjuje se kod životinja sa poznatom preosetljivošću na kolistin.
Ne koristi u slučaju rezistencije na polimiksine.
Ne primenjuje se kod životinja sa oboljenjem bubrega.
Primena kolistina kod konja, posebno kod ždrebadi je kontraindikovana, jer može dovesti do poremećaja crevne mikroflore i kolitisa povezanog sa Clostridium difficile, sa mogućim letalnim ishodom.

Neželjena dejstva:Reakcije preosetljivosti na polimiksine. Ukoliko se primene više doze od propisanih, tokom dužeg vremena može doći do oštećenja bubrega.
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Svinje i brojleri

Doziranje i način primene: Oralna upotreba.
Lek se primenjuje zamešan u hranu za životinje (svinje) ili rastvoren u vodi za piće (svinje i brojleri).
Lek NEOCOLISTIN P se brojlerima daje u vodi za piće u dozi od 10 g/40 L vode tokom 5 dana.
Svinjama se lek može dati u vodi za piće, mleku ili hrani u dozi od:
– 10 g leka na 40 L vode ili mleka
– 10 g leka na 20 kg hrane tokom 5 dana

Brojlerima treba uskratiti davanje vode 1 sat pre aplikacije leka putem vode za piće.
Dužinu primene leka treba ograničiti na minimalno vreme potrebno za postizanje terapijskog rezultata.

Karenca:Meso: 2 dana

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Dnevno praviti svež rastvor leka.

Upotreba tokom graviditeta i laktcije: Lek se može primeniti tokom graviditeta i laktacije.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu:
Uz primenu leka na preporučeni način, potrebno je obezbediti adekvatne veterinarske i zoohigijenske mere, kako bi se smanjio rizik od širenja infekcije i od potencijalnog razvoja rezistencije.
Delovanje kolistina protiv gram-negativnih bakterija zavisi od njegove koncentracije.
Nakon oralne primene, kao posledica slabe resorpcije, kolistin u gastrointestinalnom traktu postiže visoke koncentracije. Iz tog razloga, ne savetuje se primena leka u periodu dužem od preporučenog.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja:
Kolistin se ne sme koristiti kao zamena za adekvatne veterinarske i zoohigijenske mere pri uzgoju.
Kolistin je lek poslednjeg izbora u lečenju infekcija izazvanih multirezistentnim bakterijama kod ljudi. Kako bi se umanjili potencijalni rizici povezani sa širokom upotrebom kolistina, njegovu
primenu treba ograničiti na lečenje i metafilaksu bolesti, dok se u profilaksi ne sme koristiti.
Kada god je to moguće, lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.
Upotreba leka koja nije u skladu sa preporučenom, može dovesti do povećane zastupljenosti rezistentnih bakterija.
Kod novorođenih životinja i životinja sa ozbiljnim gastrointestinalnim i renalnim poremećajima, može doći do sistemskog izlaganja kolistinu. Mogu se javiti neuro- i nefrotiksični efekti.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:
Osobe preosetljive na polimiksine ne bi smele da rukuju ovim lekom. Tokom rukovanja lekom izbegavati direktan kontakt leka sa očima, sluzokožom i kožom. Preporučuje se nošenje zaštitnih
rukavica, naočara i maske prilikom mešanja leka sa vodom ili hranom. Posle rukovanja lekom oprati ruke. U slučaju razvoja alergijskih reakcija (kao što su otok lica, usana, promene na očima, ili pak teško disanje), potrebno je potražiti medicinsku pomoć. Lek držati van domašaja dece.

Interakcije:
Kolistin sulfat se ne daje istovremeno sa cefalosporinskim antibioticima i miorelaksansima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C, zaštićen od svetlosti i van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 14 dana, čuvanjem u originalnom pakovanju na temperaturi do 25º C.

Rok upotrebe nakon rekonstrukcije u vodi: Upotrebiti odmah.

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: Upotrebiti odmah.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništava u skladu sa zakonskom regulativom.

Način izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na  recept veterinara.

Pakovanje:Unutrašnje (ujedno i spoljašnje) pakovanje: višeslojna PE/Al/PE kesa sa 100 g i 500 g oralnog praška.

ATCvet kod: QA07AA10

Proizvođač: “FM PHARM“ d.o.o.,Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neocolistin P