NEOTULATHROMYCIN

Description

NEOTULATHROMYCIN

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA
1 ml rastvora za injekciju sadrži

Aktivna supstanca:
Tulatromicin 100 miligrama

Pomoćne supstance:
Monotioglicerol
Propilen glikol
Limunska kiselina
Hlorovodonična kiselina
Natrijum hidroksid
Voda za injekcije

INDIKACIJE
Goveda
Lečenje i metafilaksa respiratornih bolesti goveda uzrokovanih sa Manheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilius somni i Mycoplasma bovis osetljivim na tulatromicin.
Potrebno je utvrditi postojanje oboljenja u zapatu pre početka sprovođenja metafilakse.
Lečenje infektivnog bovinog keratokonjunktivitisa (IBK) uzrokovanih sa Moraxella bovis.

Svinje
Lečenje i metafilaksa respiratornih bolesti svinja uzrokovanih sa Actinobacillus pleuropneumoniae,Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis i Bordetella bronchiseptica osetljivim na tulatromicin.Potrebno je utvrditi postojanje oboljenja u zapatu pre početka sprovođenja metafilakse.
Ovaj lek bi jedino trebalo koristiti ukoliko se kod svinja očekuje razvoj bolesti u toku 2-3 dana.

Ovce
Lečenje ranih faza infektivnog pododermatitisa (zarazne šepavosti) povezanog sa virulentnim Dichelobacter nodosus koji zahteva sistemsku terapiju.

KONTRAINDIKACIJE
Ne daje se životinjama preosetljivim na makrolidne antibiotike.
Ne daje se istovremeno sa drugim antibioticima iz grupe makrolida i linkozamida.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Goveda, svinje i ovce.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Goveda
Subkutana primena.
Lek se aplikuje jednokratno, subkutano u dozi od 2.5 mg tulatromicina/kg telesne mase (ekvivalentno 1 mL/40 kg telesne mase). Kod lečenja goveda telesne mase preko 300 kg, dozu leka podeliti tako da se na jedno mesto ne aplikuje više od 7.5 mL.

Svinje
Intramuskularna primena.
Lek se aplikuje jednokratno, intramuskularno u dozi od 2.5 mg tulatromicina/kg telesne mase (ekvivalentno 1 mL/40 kg telesne mase) u predelu vratne muskulature.
Kod lečenja svinja telesne mase preko 80 kg, dozu leka podeliti tako da se na jedno mesto ne aplikuje više od 2 mL.

Kada su u pitanju respiratorne bolesti, savetuje se lečenje životinja u ranom stadijumu oboljenja i procena terapije u roku od 48 sati nakon injekcije. Ako se klinički znaci respiratorne bolesti nastave ili ako se pogoršaju, ili ako dođe do relapsa, terapiju treba izmeniti, koristiti drugi antibiotik i davati ga dok se klinički znaci ne povuku.

Ovce
Intramuskularna primena.
Lek se aplikuje jednokratno, intramuskularno u dozi od 2.5 mg tulatromicina/kg telesne mase (ekvivalentno 1 mL/40 kg telesne mase) u predelu vratne muskulature.
Da bi se obezbedila tačna doza, telesnu masu treba utvrditi što je tačnije moguće kako bi se izbeglo subdoziranje.
Za lečenje više životinja istovremeno lekom iz jedne multidozne bočice, koristite iglu za izvlačenje postavljenu u zapušač bočice da bi se izbeglo prekomerno probadanje zapušača.
Iglu za izvlačenje ukloniti nakon terapije.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Da bi se obezbedila tačna doza, telesnu masu treba utvrditi što je tačnije moguće kako bi se izbeglo subdoziranje.
Za lečenje više životinja istovremeno lekom iz jedne multidozne bočice, koristite iglu za izvlačenje postavljenu u zapušač bočice da bi se izbeglo prekomerno probadanje zapušača.
Iglu za izvlačenje ukloniti nakon terapije.

KARENCA
Goveda (meso i iznutrice): 22 dana
Svinje (meso i iznutrice): 13 dana
Ovce (meso i iznutrice): 16 dana
Ne daje se životinjama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA
Čuvati van domašaja dece
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.
Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu
Ovce:
Efikasnost antimikrobnog lečenja zarazne šepavosti kod ovaca može biti umanjena pod uticajem određenih faktora, koji uključuju pre svega visok procenat vlage i loše higijenske uslove. Zbog toga, lečenje treba sprovoditi zajedno sa poboljšanjem uslova držanja i nege životinja, na primer obezbeđenje suve prostirke.
Smanjena efikasnost leka je zabeležena i u slučajevima pojave težih simptoma zarazne šepavosti kod ovaca, kao i kod hroničnog toka bolesti, tako da se primena leka preporučuje samo u ranoj fazi.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Lek treba upotrebljavati na osnovu ispitivanja osetljivosti bakterija izolovanih kod životinje.
Ako to nije moguće, terapija se mora odrediti na osnovu lokalnih (regionalnih ili na nivou farme) epidemioloških informacija o osetljivosti ciljnih bakterija. Treba uzetu i obzir zvanične, nacionalne i regionalne antimikrobne smernice prilikom primene proizvoda.
Upotreba ovog leka na način koji se razlikuje od uputstava datih u ovom dokumentu može da poveća prevalencu bakterija otpornih na tulatromicin i može da smanji efikasnost lečenja drugim makrolidima zbog moguće unakrsne rezistentnosti.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Tulatromicin iritira oči. Ako slučajno dođe u kontakt sa očima, odmah isprati oči čistom vodom. Tulatromicin može da izazove preosetljivost u dodiru sa kožom. Ako se lek slučajno prospe na kožu, odmah isperite sapunom i vodom.
Operite ruke posle davanja leka. U slučaju samoubrizgavanja leka odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Laboratorijska ispitivanja na pacovima i kunićima nisu pokazala teratogene, fetotoksične ili maternotoksične efekte. Bezbedna primena tulatromicina tokom graviditeta i laktacije još uvek nije dokazana. U ovim slučajevima lek se može primeniti jedino na osnovu procena bezbednosti i rizika nadležnog veterinara.

Interakcije
Javlja se ukrštena rezistencija sa ostalim makrolidima.
Ne davati istovremeno sa antimikrobnim lekovima koji imaju sličan način delovanja, poput drugih makrolida ili linkozamida.

Predoziranje
Kod goveda 3, 5 ili 10 puta veća doza od preporučene dovodi do prolaznih promena na mestu aplikacije, nelagodnosti koja se manifestuje mahanjem glavom, udaranjem nogom o zemlju i privremenim gubitkom apetita. Blaga degeneracija miokarda je primećena kod goveda koja su primila 5 do 6 puta veću dozu od preporučene.
Kod prasadi telesne mase oko 10 kg koja su dobila 3 do 5 puta veću dozu od propisane dolazi do prolaznih promena na mestu aplikacije i nemira životinje. Takođe je primećeno hramanje životinje kad je lek aplikovan u zadnju nogu.
Kod jagnjadi starosti oko 6 nedelja, 3 i 5 puta veća doza od preporučene dovodi do pojave prolaznih promena koje se manifestuju u vidu nelagodnosti (hodanje unazad, otresanje glavom, trljanje mesta aplikacije leka, ležanje i ustajanje, blejanje).

Inkompatibilnost
U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA
Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje: Bočica od tamnog stakla, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem, sa 50ml i 100 ml rastvora za injekciju.

Način izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATC vet kod: QJ01FA94