Streptomycin 20%

Description

Streptomycin 20%

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 mL injekcionog rastvora sadrži

Aktivna supstanca:

Streptomicin-sulfat 200 mg

Pomoćne supstance:

Benzilalkohol     

Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.

Indikacije: Lečenje primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija respiratornog, urogenitalnog i digestivnog trakta, prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na streptomicin kod konja, goveda, ovaca, svinja, pasa i mačaka.

Kontraindikacije: Primena leka je kontraindikovana kod životinja sa oštećenjem sluha, centra za ravnotežu, bubrega, srčanom insuficijencijom, miasteniom gravis, životinjama preosetljivim na streptomicin, kao i životinjama u stanju šoka. Lek se ne koristi kod konja čije je meso predviđeno za ljudsku ishranu, kao i kod ovaca čije se mleko koristi u iste svrhe. Lek se ne primenjuje intravenski.

Neželjena dejstva: Nakon primene viših doza u toku dužeg vremenskog perioda, kod tretiranih životinja može doći do oštećenja sluha, ravnoteže i funkcije bubrega. Moguće su alergijske reakcije na streptomicin, prolazni otok i bolnost na mestu aplikacije. Mačkama se streptomicin daje oprezno jer uobičajena terapijska doza kod ove životinjske vrste može da prouzrokuje mučninu, povraćanje i ataksiju.
Ovaj lek može prouzrokovati neuromišićnu blokadu i dovesti do mišićne paralize pa i apneje.
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, ovce, svinje, psi i mačke.

Doziranje i način primene: Intramuskularna i subkutana upotreba.
Lek se primenjuje u sledećoj dnevnoj dozi, od 10 mg streptomicin sulfata na kg t.m. / dan, što odgovara 8 mg streptomicina na kg t.m. / dan:
– Konji i goveda 5.0 mL leka na 100 kg t.m./dan
– Ovce, svinje i psi 0.5 mL na 10 kg t.m./dan
– Mačke 0.05mL leka na 1kg t.m./dan
Lek se aplikuje dva puta dnevno, tokom 3 do 5 dana.
Kod teških infekcija terapijska doza se može primenjivati na 8 sati.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Subdoziranje, suviše kratka ili duga terapija dovode do razvoja rezistencije osetljivih mikroorganizama. Ukoliko dođe do alergijske reakcije, treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.
Upotreba leka bi trebalo da bude zasnovana na rezultatu antibiograma, kada god je to moguće.
Dobra klinička praksa zahteva lečenje na osnovu testa osetljivosti bakterija izolovanih iz uzoraka uzetih od bolesnih životinja. Ako to nije moguće, lečenje bi trebalo sprovesti na osnovu lokalnih
epidemioloških podataka (regionalno, na osnovu gazdinstva) o osetljivosti različitih sojeva bakterija koje su najčešće uključene u infektivni proces.
Lek se ne koristi kod konja čije je meso predviđeno za ljudsku ishranu, kao i kod ovaca čije se mleko koristi u iste svrhe. Streptomicin se mačkama daje oprezno jer uobičajena terapijska doza kod ove životinjske vrste može da prouzrokuje mučlninu, povraćanje i ataksiju.

Karenca:

Meso: 30 dana
Mleko krava: 5 dana

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Lek se ne koristi kod konja čije je meso predviđeno za ljudsku ishranu, kao i kod ovaca čije se mleko koristi u iste svrhe. Streptomicin se mačkama daje oprezno jer uobičajena terapijska doza kod ove životinjske vrste može da prouzrokuje mučninu povraćanje i ataksiju.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja: Subdoziranje, suviše kratka ili duga terapija dovode do razvoja rezistencije osetljivih mikroorganizama. Ukoliko dođe do alergijske reakcije, treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.
Upotreba leka bi trebalo da bude zasnovana na rezultatu antibiograma, kada god je moguće.
Dobra klinička praksa zahteva lečenje na osnovu testa osetljivosti bakterija izolovanih iz uzoraka uzetih od bolesnih životinja. Ako to nije moguće, lečenje bi trebalo sprovesti na osnovu lokalnih
epidemioloških podataka (regionalno, na nivou gazdinstva) o osetljivosti različitih sojeva bakterija koje su najčešće uključene u infektivni proces.

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama: Kod osoba koje rukuju lekom moguća je pojava reakcije preosetljivosti na aktivnu supstancu leka.
Izbegavati direktan kontakt očiju, sluzokože i kože sa lekom. Ukoliko dođe do kontakta isprati sa dosta tekuće vode.
U slučaju pojave i perzistiranja reakcije preosetljivosti obratiti se lekaru. Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka, potražiti odmah savet lekara i pokazati uputstvo za lek. Oticanje lica, usana, očiju i otežano disanje su ozbiljni simptomi koji zahtevaju hitnu lekarsku intervenciju.
Nakon primene leka oprati ruke.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja: Lek se ne daje gravidnim životinjama, kao ni ovcama čije se mleko koristi za ljudsku ishranu.

Interakcije: Streptomicin sulfat pojačava efekat miorelaksanasa i opštih anestetika. Izrazito nefrotoksični lekovi (furosemid, amfotercin B, cefalosporini) potenciraju nefrotoksični efekat ovog antibiotika.

Inkompatibilnost: Kiseline i baze inaktivišu streptomicin. Ovaj antibiotik je inkompatibilan sa kalijum hloridom, kalijum sulfatom, kalijum tartaratom, amonijum hloridom i kalcijum sulfacetatom. Ne daje se sa drugim aminoglikozidnim antibioticima, kao i sa nefrotoksičnim lekovima, opštim anesteticima i relaksantnim lekovima.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Lek čuvati na temperaturi od 2 do 8ºC, u originalnom pakovanju.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25°C.

Pakovanje:
Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (tip II) sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.
Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi 1 bočica sa 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

ATCvet kod: QJ01GA01

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Streptomycin 20%