Streptomycin 20%

Description

Streptomycin 20%

Sastav: 1mL injekcionog rastvora sadrži .

Aktivna supstanca:

Streptomicin-sulfat 200 mg

Pomoćne supstance:

Benzilalkohol       3.2 mg

Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.

Indikacije: Lečenje primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija respiratornog, urogenitalnog i digestivnog trakta, prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na streptomicin kod konja, goveda, ovaca, svinja, pasa i mačaka.

Kontraindikacije: Primena leka je kontraindikovana kod životinja sa oštećenjem sluha, centra za ravnotežu, bubrega, srčanom insuficijencijom, miasteniom gravis, životinja preosetljivih na streptomicin, kao i kod životinja u stanju šoka. Lek se ne koristi kod konja čije je meso predviđeno za ljudsku ishranu, kao i kod ovaca čije se mleko koristi u iste svrhe. Lek se ne primenjuje i.v.

Neželjena dejstva: Kod tretiranih životinja nakon primene viših doza u toku dužeg vremenskog perioda, može doći do oštećenja sluha, ravnoteže i funkcije bubrega.
Moguće su alergijske reakcije na streptomicin, prolazni otok i bolnost na mestu aplikacije.
Mačkama se streptomicin daje oprezno jer uobičajena terapijska doza kod ove životinje može da prouzrokuje mučninu, povraćanje i ataksiju.
Ovaj lek može prouzrokovati neuromišićnu blokadu prouzrokujući mišićnu paralizu pa i apneju.

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, ovce, svinje, psi i mačke.

Doziranje i način primene: Lek se primenjuje intramuskularno ili subkutano u dozi koja iznosi za:
Konje i goveda:

  • 5 mL leka  na 100 kg t.m.

Ovce, svinje i pse:

  • 0,5 mL leka  na 10 kg t.m.

Mačke:

  • 0,05 mL leka na 1 kg t.m.

Lek se aplikuje dva puta dnevno, tokom 3 do 5 dana. Kod teških infekcija terapijska doza se može primenjivati na 8 sati.

Uputstvo za pravilnu upotrebu lekaSubdoziranje, suviše kratka ili duga terapija dovode do razvoja rezistencije osetljivih mikroorganizama. Ukoliko dođe do alergijske reakcije, treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

Upotreba leka b trebalo da bude zasnovana na rezultatu antibiograma, kada je to moguće.

Dobra klinička praksa zahteva lečenje na osnovu testa osetljivosti bakterija izolovanih iz uzoraka uzetih od bolesnih životinja. Ako to nije moguće, lečenje bi trebalo sprovesti na osnovu lokalnih epidemioloških podataka (regionalno, na nivou gazdinstva) o osetljivosti različitih sojeva bakterija koje su najčešće uključene u infektivni proces.

Lek se ne koristi kod konja čije je meso predviđeno za ljudsku ishranu, kao i kod ovaca čije se mleko koristi u iste svrhe. Streptomicin se mačkama daje oprezno jer uobičajena terapijska doza kod ove životinjske vrste može da prouzrokuje mučninu, povraćanje i ataksiju.

Karenca: Meso i jestivi organi tretiranih životinja nisu za ljudsku upotrebu tokom trajanja terapije kao i 30 dana od poslednje primene leka. Mleko lečenih krava se ne koristi za ishranu ljudi u toku tretmana kao ni 5 dana od poslednje primene leka. Ne daje se konjima čije se meso koristi za ishranu ljudi i ovcama čije se mleko koristi u iste svrhe.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama: Kod osoba koje rukuju lekom moguća je pojava reakcije preosetljivosti na aktivnu supstancu leka. Izbegavati direktan kontakt očiju,sluzokože i kože sa lekom. Ukoliko dođe do kontakta isprati sa dosta vode.

U slučaju pojave i perzistiranja reakcije preosetljivosti obratiti se lekaru. Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka, potražiti odmah savet lekara i pozati uputstvo za lek. Oticanje lica, usana, očiju i otežano disanje su ozbiljni simptomi koji zahtevaju hitnu lekarsku intervenciju.

Nakon primene leka oprati ruke.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja: Lek se ne daje gravidnim životinjama, kao ni ovcama čije se mleko koristi za ljudsku ishranu.

Interakcije: Streptomicin sulfat pojačava efekat miorelaksanasa i opštih anestetika. Izrazito nefrotoksični lekovi (furosemid, amfotercin B, cefalosporini) potenciraju nefrotoksični efekat ovog antibiotika.

Inkompatibilnost: Kiseline i baze inaktivišu streptomicin. Ovaj antibiotik je inkompatibilan sa kalijum hloridom, kalijum sulfatom, kalijum tartaratom, amonijum hloridom i kalcijum sulfacetatom. Ne daje se sa drugim aminoglikozidnim antibioticima, kao i sa nefrotoksičnim lekovima, opštim anesteticima i relaksantnim lekovima.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C,van domašaja dece.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana.

Pakovanje:
Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (tip II) sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.
Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi 1 bočica sa 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

ATCvet kod: QJ01GA01

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Streptomycin 20%”